Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

23 προσλήψεις στην Λάρισα

23 προσλήψεις στην Λάρισα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του αναφερόμενου στον κατωτέρω Πίνακα προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου του ΕΣΠΑ «Συντήρηση Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας - Δ' Φάση» για χρονικό διάστημα έως 31/10/2015

με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, ως εξής ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ειδίκευση κατεύθυνσης Α, ή ελλείψει αυτής κατεύθυνσης Β) Μία (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Είκοσι δύο (22) Η έδρα του
ανωτέρω προσωπικού θα είναι το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας (Μητροπολίτου Αρσενίου 10-12, Τ.Κ. 41223, Λάρισα, τηλ. επικοινωνίας: 2410 250232) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙΘ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και της Προϊστάμενης αρχής της ΔΙΠΚΑ (από 12/05/2015 έως 21/05/2015 κατά τις ώρες 10:00-13:00). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

www.dikaiologitika.gr


Δείτε τη νέα ηλεκτρική ψησταριά με αποσπώμενη σχάρα για να ψήνετε και μέσα στο σπίτι σας,που έρχεται στο χώρο σας δωρεάν με ένα τηλεφώνημα